Nagrade priznanja

nagrade-priznanjaPregledajte nagrade i priznanja naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"... ...

pogledaj više

Aktualni projekti

Upoznajte aktualne projekte naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

Foto galerija

Pogledajte foto galeriju naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

14
Sij

Plan nabave za 2020 godinu

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA ŠIBENIK

Na temelju Zakona o javnoj nabavi ("NN" br. 90/11., 83/13., 143/13., 13/14. i 120/16.),

Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti ( "NN" br. 14/02) i članka 58. Statuta

Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik, ravnatelj donosi Odluku 2020. godine.

               P L A N   N A B A V E   Z A   2 0 2 0 . G O D I N U

 

 

 

Planirana vrijedn.

 

Ugovor/

Izvor financ.

Konto

         PREDMET   NABAVE    

(sa PDV-om)

Način nabave

narudžb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Decentralizirana sredstva

 

 

 

24

3211

Službena putovanja

40.000,0

 

 

Dec.sredstva

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

4.000,00

 

 

Dec.sredstva

3221

Uredski materijal i ostali mat. rashodi

65000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Dec.sredstva

3225

Sitni inventar

11.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Dec.sredstva

3223

Energija

190000,00

bagatelna nabava

ugovor/narud.

Dec.sredstva

3224

Mat.za tekuće i invest.održavanje

35000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

Dec.sredstva

3227

Službena i radna odjeća

6.000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

Dec.sredstva

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

36000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec.sredstva

3232

Usluge tekućeg i invest. održ.

61.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Dec.sredstva

3233

Usluge promidžbe i informiranja

4000,00

bagatelna nabava

ugovor/narud.

Dec. sredstva

3234

Komunalne usluge

113000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec. sredstva

3235

Zakupnine i najamnine

7000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec. sredstva

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

27000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec. sredstva

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec.sredstva

3238

Računalne usluge

9.000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec.sredstva

3239

Ostale usluge

16.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Dec.sredstva

3292

Premije osiguranja

10.000,00

bagatelna nabava

ugovor

Dec.sredstva

3294

Članarine

11.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Dec.sredstva

3299

Ostali nespomenuti rashodi

5.000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

Dec.sredstva

3293

Reprezentacija

5000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

Dec.sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Financijski rashodi

 

 

 

 

3433

Zatezne kamate

1000,00

 

 

Dec. sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Pomoćnici u nastavi

 

 

 

26

3111

Plaće za redovan rad (buto)

160.000,00

 

 

EU sredstva

3121

Ostali rashodi za zaposlene

15.000,00

 

 

EU sredstva

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

25.000,00

 

 

EU sredstva

3133

doprinosi za zapošljavanje

3.500,00

 

 

EU sredstva

3212

Naknada za prijevoz

8.000,00

 

 

EU sredstva

 

 

 

 

 

26

 

Projekt "Školska shema"

 

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

27000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž.

EU sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi za poseb. namjene-uč. doručak

 

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000,00

bagatelna nabava

ugovor

EU sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Vlastiti prihodi

 

 

 

71

3211

Službena putovanja

3.000,00

 

 

vlastiti prihodi

3212

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.000,00

bagatelna nabava

ugovor

vlastiti prihodi

3221

Usluge tekućeg i investicijskog održ.

10.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

vlastiti prihodi

3224

Mater. za tekuće i investicijsko održ.

5.000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

vlastiti prihodi

3225

Sitni inventar

6.000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

vlastiti prihodi

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održ.

13.000,00

bagatelna nabava

narudžbenica

vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi za posebne namjene

 

 

 

445

3211

Službena putovanja

8.000,00

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali mater. Rash.

2.000,00

 

narudžbenica

prih. pos. namj.

3224

Mater. za tekuće i invest. održ.

2.000,00

 

narudžbenica

prih. pos. namj.

3235

Zakupnine i najamnine

2000,00

 

ugovor/narudž.

prih. pos. namj.

3237

Intelektualne i osobne usl.

1000,00

 

ugovor/narudž.

prih. pos. namj.

3239

Ostale usluge

15.000,00

 

ugovor/narudž.

prih. pos. namj.

3299

Ostali nespomenuti rashodi

173.000,00

 

ugovor/narudž.

uplata učenika

 

 

 

 

 

 

 

Ostale pomoći-HZZ stručno osposoblj.

 

 

 

23

3241

Naknade troš. osobama izvan rad. od.

8000,00

 

ugovor

ostale pomoći

 

 

 

 

 

 

 

Pomoći MZO-Plaće, prijev. uč. pos. potr.

 

 

 

21

3111

Plaće za redovan rad

7.000.000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3121

Ostali rashodi za zaposlene

350.000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3132

Doprinosi za zdravst. osig.

1020000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3133

Doprinosi za zapošljavanje

115000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3212

Naknade za prijevoz na posao i s posla

250000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3221

Uredski materijal i ostali mater. rash.

10000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3225

Sitni inventar

30000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3237

Intelektualne i osobne usluge

75000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

3295

Pristojbe i naknade

20000,00

 

 

Pomoći iz drž.pr.

 

 

 

 

 

 

 

Donacije

 

 

 

31

3299

Ostali nespomenuti rashodi

10.000,00

bagatelna nabava

ugovor/narudž

Donacije

 

UKUPNO:

10.189.500,00

 

 

 

 

 

 

 

U planu nabave su sve usluge, robe i artikli razvrstani, te se uklapaju u iznos sredstava. Sredstva za

realizaciju Plana nabave osiguravaju se iz proračuna osnivača Grada Šibenika, državnog proračuna, 

EU sredstava i iz vlastitih sredstava

 

Klasa: 400-02/19-01/02                                                                                                           Ravnatelj:

Urbroj: 2182-40-01-19-01                                                                               Natko Duvnjak, prof.

 

pz-bilice

BILICE

ps-lozovac

 tel: 022/778-089

Donacija računala HEP-a.

LOZOVAC

Kontakt podaci

OŠ Jurja Dalmatinca Šibenik
Stipe Ninića 27
HR - 22000 Šibenik

Ravnatelj: Tel.: +385 22 212-451

Tajnica:     Tel.: +385 22 212-452

                Fax: +385 22 219-131

Računovođa:

                Tel.: +385 22 200-410

Stručna služba:

                Tel.: +385 22 200-415

Knjižnica:  Tel.: +385 22 200-416

Porta:        Tel.: +385 22 200-417

e-mail : ured@os-jdalmatinca-si.skole.hr

Nastava

u školskoj godini 2021/2022.
završava za:


Countdown
expired